Programma Opleiding tot Legal Mediator van dag tot dag

Deel I:   De basis


Dag 1 | 10.00 – 22.00 (diner)                         
Dag 2 | 10.00 – 18.30
Dag 3 | 10.00 – 22.00 (diner)                         
Dag 4 | 10.00 – 18.30    

Uitgebreide huiswerkopdracht en e-learning module,

af te ronden voor start deel II

Deel II:  Verdieping Legal Mediation


Dag 5 | 10.00  – 18.30
Dag 6 | 10.00 – 22.00 (diner)
Dag 7 | 10.00 – 18.30

Terugkomdag:
Dag 8 | 13.30 – 19.00

Individueel nagesprek van ca. 20-30 minuten 

De 8-daagse opleiding bestaat uit 60 begeleide opleidingsuren | 19 dagdelen, 10 uur huiswerkopdrachten en minimaal 10 uur literatuurstudie.  Voor de Permanente Opleidingspunten van NOvA | KNB (PO): ontvangt u van ons een bevestiging voor 60  contacturen bestaande uit 50 vaardigheidspunten en 10 juridische punten. 

Dag 1: Introductie, Effective Dispute Resolution en belangengericht onderhandelen

10.00 - 22.00 uur, met diner

Introductie mediationproces

Tijdens deze eerste dag legt u een stevige basis voor de opleiding. Na een korte introductie wordt u in hoog tempo vertrouwd gemaakt met de thema’s die in de opleiding centraal staan:

  • conflicttheorie en het analyseren van conflicten

  • de essentie van de mediationmethode

  • de plaats van mediation binnen het rechtssysteem

  • andere wijzen van conflictbeslechting

Aan de hand van een video analyseren we de werkwijze van de mediator tijdens een mediation. Het grootste gedeelte van de dag staat in het teken van het belangengericht onderhandelen. De focus ligt hierbij niet alleen op de bekende 'Harvard-onderhandelingsprincipes', ook de inzichten uit recenter internationaal en interdisciplinair onderzoek over de werkingsmechanismen van onderhandelen komen uitvoerig aan bod. Manon Schonewille is betrokken geweest bij dit onderzoek. 

Dag 2: De mediationmethode, juridische aspecten en mediationwetgeving

10.00 - 18.30 uur

Pre-mediation en openingsfase

Dag 2 staat in het teken van mediation als gefaseerde methode van psychologie en recht. De theoretische achtergrond van de mediationmethode en de structuur van het mediationproces krijgen veel aandacht. Dit wordt verduidelijkt met analyse van een case study. Daarnaast worden verschillende mediationvaardigheden en -technieken gepresenteerd in woord en beeld. U kunt deze kennis direct in de praktijk brengen door verschillende rollenspellen en oefeningen.

Vandaag behandelen we ook de voorbereiding van een mediation, de oriënterende bespreking met potentiële cliënten en de openingsfase van een mediation. Ook gaan we dieper in op de verhouding tussen mediation en het recht. Dat doen we aan de hand van onder meer het wetsvoorstel voor Nederlandse mediationwetgeving. Fred Schonewille is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming daarvan. Tot slot behandelen we internationale ontwikkelingen die zijn beschreven in ons boek 'The variegated landscape of mediation. A comparative study of mediation regulation and practices in Europe and the World.'

U krijgt deze dag al goed zicht op de verschillen in toepassing van rechtsregels door de mediator en de dagelijkse praktijk van de jurist.

Dag 3: De mens achter de mediator, zijn stijl en benadering

10.00 - 22.00 uur, met diner

Onderzoeksfase

Op dag 3 van de opleiding kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de mens achter de mediator en hoe zijn persoonlijkheid doorwerkt in zijn optreden. Zelfreflectie en het ontwikkelen van een eigen stijl zijn hierbij kernpunten. De ethische uitgangspunten van de legal mediator en zijn professionaliteit worden besproken aan de hand van een praktijkcasus en recente wetenschappelijke opvattingen.

Daarnaast kijken we naar de verschillende mediationstijlen, waarbij de nadruk ligt op de zogenoemde faciliterende en evaluatieve werkwijzen van de mediator. Een professionele en ervaren mediator moet goed kunnen schakelen tussen de verschillende benaderingen. Daarom krijgt u praktijkoefeningen om deze werkhouding aan te leren.

In dit verband wordt ook de strategische keuze tussen joint sessions (gezamenlijke bijeenkomsten) en caucus (individuele bijeenkomsten) behandeld. Ook staat vandaag de onderzoeksfase in een mediation op het programma. Hierbij ligt het zwaartepunt op essentiële vaardigheden van de mediator: het werken met belangen in plaats van blijven steken in standpunten en het kunnen inzetten van verschillende vraagtechnieken. Verder komt de mediationovereenkomst uitgebreid aan bod.

Dag 4: Psychologie en neurowetenschap voor de Legal Mediator

10.00 - 18.30 uur

Optie- en onderhandelingsfase

Dag 4 is grotendeels gewijd aan psychologie voor de legal mediator. We kijken naar de oorzaken van conflicten en naar welke interventies de mediator kan inzetten, afhankelijk van de vastgestelde oorzaak. We besteden aandacht aan de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen en welke consequenties deze hebben voor het onderhandelingsproces.

In het mediationproces zijn we aangekomen bij de fase waarin de gevonden belangen van partijen worden vertaald in opties. Daarna kan worden gestart met het door de mediator begeleide onderhandelingsproces. In deze fase spelen rechtsnormen, als objectieve criteria, een belangrijke rol. Daarnaast wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die de mediator heeft als het gaat om het inbrengen van deze normen in het mediationproces. 
Een video brengt het gehele mediationproces in beeld. Andere onderwerpen zijn co-mediation en het opzetten van een zelfstandige praktijk als mediator, al dan niet in combinatie met de professie van advocaat of notaris. Daarbij kijken we naar kansen, risico’s en valkuilen.

Dag 5: Vaardigheden, technieken, dilemma’s en strategische keuzes, mediation advocacy en mediation naast rechtspraak

10.00 - 18.30 uur

Juridische fase, afsluiting en process design
Op dag 5 worden vaardigheden en technieken besproken en gedemonstreerd die de mediator in het bijzonder kan toepassen bij dilemma’s, machtsverschillen, impasses of hevige emoties. Met de oefeningen van vandaag bekwaamt u zich in deze vaardigheden en technieken. 
Verder is het de beurt aan de juridische fase van de mediationmethode. Hierbij worden de verschillende aspecten van de vaststellingsovereenkomst uitvoerig behandeld. Indien een mediation niet slaagt, kunnen de partijen kiezen voor een deelovereenkomst en/of voor designing the process. De legal mediator is bij uitstek degene die hen hierbij kan adviseren. De hiervoor benodigde kennis en vaardigheden worden behandeld.

De legal mediator is ook zeer geschikt om partijen in een mediation te begeleiden als adviseur en coach, zowel waar het gaat om de (juridische) inhoud als het mediationproces. Daarom vormt mediation advocacy op deze dag een belangrijk thema, dat wordt uitgewerkt door theorie, praktische oefeningen en een video. Ook worden de onderwerpen court connected mediation en forensische mediation behandeld.

Dag 6: Jurisprudentie, preventieve mediation, specialisatiemodules, casus en rollenspellen

10.00 - 22.00 uur, met diner

Het hele mediationproces in de specialisatiemodules en process design

Dag 6 rondt het gezamenlijke gedeelte van de opleiding af met een inleiding in jurisprudentie, pre mediation, mediationclausules en een verdieping van process design.

Het grootste gedeelte van de dag staat in het teken van de specialisatiemodule die u hebt gekozen. De groep wordt nu opgesplitst in deelgroepen. Na een inleiding in de theoretische achtergrond en specifieke kenmerken van de gekozen specialisatie, oefent u met een casus en rollenspellen specifieke vaardigheden en technieken. Tijdens de debriefing ligt de nadruk vooral op de specifieke aspecten van de gekozen specialisatie.

U kiest een van de volgende specialisaties:

  • Zakelijk

  • Arbeid

  • Overheid 

Dag 7: Specialisatiemodules, casus en rollenspellen

10.00 - 18.30 uur

Het hele mediationproces en juridische aspecten in de specialisatiemodules
Dag 7 start met een inleiding in het juridische kader van de gekozen specialisatie. Het grootste gedeelte van de dag staat in het teken van de specialisatiemodules, wederom in deelgroepen. Met een casus en rollenspellen worden specifieke vaardigheden en technieken verder uitgediept. Tijdens de debriefing ligt de nadruk vooral op de specifieke aspecten van de gekozen specialisatie.

De dag wordt gezamenlijk afgesloten met een vraag & antwoord-module, afronding van de opleiding en uitleg van de (facultatieve) assessments en examens.

Dag 8: Terugkomdag & persoonlijk nagesprek

13.00 - 18.30 uur

Demonstratie en intervisie

Samenvatting van de belangrijkste leerpunten, intervisie en demonstratie van een mediation.

Ter afronding van de opleiding vindt tevens met één van de opleiders een individueel nagesprek (telefonsich of in persoon) van ca. een half uur plaats. 

Lunch en diner 

Toolkit Company | NL 815460806B01 | KvK 02092739 | 2020 door Academy Legal Mediation.