top of page

Programma Opleiding tot Legal Mediator van dag tot dag

De 12-daagse beroepsopleiding bestaat uit 65 begeleide netto opleidingsuren | 20 dagdelen, 10 uur huiswerkopdrachten en minimaal 10 uur literatuurstudie.  Voor de Permanente Opleidingspunten van NOvA | KNB (PO): ontvangt u van ons een bevestiging voor 60 contacturen bestaande uit 50 vaardigheidspunten en 10 juridische punten. 

 

DEEL I | De Basis van de opleiding tot Legal Mediator (5 dagen)

Dag 1: 09.00 – 12.15 ONLINE

Kennismaken

Introductie opleiding

Introductie mediation & mediationproces

 

Tijdens deze eerste dag wordt de basis gelegd voor de gehele opleiding. Naast kennismaken met elkaar, uitleg van het gebruik van de digitale leeromgeving en de opzet van de opleiding, maak je kennis met de basisbeginselen van mediation. Daarnaast word je uitgedaagd om kritisch te kijken naar de aanpak van een mediation en te reflecteren op de interventies van een mediator. De werkwijze van een mediator wordt geïntroduceerd door een videodemonstratie van een complete mediation.

  • Kennismaking

  • Introductie opleiding en gebruik digitale leeromgeving

  • Video introductie werkwijze mediator

Dag 210.00 – 17.45

Samenvatting introductie mediationproces

Effective Dispute Resolution en ADR

Belangengericht onderhandelen 

Conflicttheorie en het analyseren van conflicten, conflict(de)escalatie, de essentie van de mediationmethode en de plaats van mediation binnen het juridische systeem en andere vormen van Alternative Dispute Resolution, ADR, komen aan bod. Evenals de invalhoek dat (legal) mediation een volwaardig proces voor geschiloplossing is en beter dan enkel juridische dienstverlening.[1]  Het grootste gedeelte van de dag staat in het kader van het belangengericht of integratief onderhandelen. De focus ligt hierbij niet alleen op de bekende Harvard-onderhandelingsprincipes; ook de inzichten die zijn verworven in de theorie van het onderhandelen op grond van internationaal interdisciplinair onderzoek komen uitvoerig aan bod.[2]  Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met andere vormen van onderhandelen zoals positioneel onderhandelen.

 

Dag 3: 10.00 – 17.45. Lunch: 13.00-13.45. 

Eigen onderhandelstijl en conflicthantering

De Mediationmethode

Pre-mediationfase

Openingsfase  

Deze dag staat in het teken van mediation als gefaseerde methode van psychologie en recht. De theoretische achtergrond van de mediationmethode en de structuur van het mediationproces krijgen veel aandacht. Aan de hand van de stappen in een case study analyse wordt verduidelijkt dat mediation een gestructureerd proces is en meer is dan het inzetten van losse vaardigheden en technieken. Daarnaast worden verschillende onderhandel- en mediationvaardigheden en –technieken aangereikt in woord en beeld om goed regie te kunnen voeren als mediator. De verworven kennis kan direct in de praktijk worden gebracht door middel van verschillende rollenspellen en andere oefeningen. Vandaag behandelen we ook de voorbereiding op een mediation, de oriënterende bespreking met potentiële cliënten en de openingsfase. 

Dag 4: 10.00- 15.45  Lunch: 13.00-13.45

Onderzoeksfase

De persoon van de mediator 1

Mediationstijlen en –benaderingen 1

Vaardigheden en technieken, omgaan met dilemma’s en strategische keuzes

Op deze vierde dag van de opleiding wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de persoon van de mediator, diens persoonlijkheid en het doorwerken daarvan in zijn optreden. Zelfreflectie en het ontwikkelen van een eigen stijl zijn hierbij kernpunten. De ethiek voor een mediator en diens professionaliteit worden besproken aan de hand van een praktijkcasus en recente wetenschappelijke opvattingen. Daarnaast kijken we naar de verschillende benaderingen van mediation waarbij de nadruk ligt op de zogenoemde faciliterende en evaluatieve werkwijzen van de mediator maar ook andere mediationstijlen komen in deze module aan de orde. Een professionele en ervaren mediator dient gemakkelijk tussen de verschillende benaderingen te kunnen schakelen. In dit verband wordt ook de strategische keuze tussen joint sessions (gezamenlijke bijeenkomsten) en caucus (individuele bijeenkomsten) behandeld. Verder staat vandaag de onderzoeksfase in een mediation op het programma.  

Dag 5: 10.00 – 17.45  Lunch: 13.00-13.45. 

Interventies en technieken
Oorzaken van conflicten en bijbehorende interventies
Optie- en onderhandelingsfase
Afsluitingsfase (intro)
Overeenstemming bereiken en SMART afspraken maken

Je brein en neuropsychologie voor de mediator

Deze dag is grotendeels gewijd aan de afsluitende fasen van een mediation en interventies en technieken. Het werken met belangen in plaats van blijven steken in standpunten en het in kunnen zetten van verschillende vraagtechnieken. Daarnaast wordt geoefend met andere belangrijke technieken als reframen, reflecteren, parafraseren, reality testing en samenvatten en de omgang met dilemma’s en strategische keuzen die je als mediator tegen kunt komen.

Er wordt gekeken naar de oorzaken van conflicten en naar welke interventies door de mediator kunnen worden ingezet, mede afhankelijk van de oorzaak van een conflict en de betrokken partijen. Met interventies en technieken, oplossen van dilemma’s en strategische keuzes wordt uitgebreid geoefend in het Toolkit Spel. In het mediationproces zijn we aangekomen bij de fase waarin de gevonden belangen van partijen worden vertaald in opties, waarna kan worden gestart met het door de mediator begeleide onderhandelingsproces. Met behulp van een plenaire demonstratie met trainingsacteurs komt vandaag live het gehele mediationproces in beeld. 

Met deze dag is de algemene basis afgerond.

DEEL II | Beroepsopleiding en verdieping (7 dagen)

Dag 6: 10.00 – 17.45  Lunch: 13.00-14.00. 

Opzetten van een eigen praktijk als (legal) mediator inclusief het creëren van social media presence

Mediationstijlen en –benaderingen verdieping

De juridische fase

Mediationwetgeving

(Neuro)Psychologie voor de mediator  

Co-mediation

Deze dag kijken we naar het opzetten van een zelfstandige praktijk als (legal) mediator. Dat kan in combinatie met een andere professie als jurist, coach, HR-manager, etc.. Naast de kansen wordt ook gekeken naar risico’s en valkuilen. Een ervaren mediator die ook veel kennis heeft van social media neemt je vandaag aan de hand en vertelt hoe ze zelf de eigen praktijk succesvol heeft opgebouwd. 

We gaan dieper in op de verhouding tussen mediation en het juridische systeem en staan stil bij  de nieuwe Nederlandse mediationwetgeving en hoe het in het buitenland geregeld is. Daarnaast wordt ingegaan op juridische- en administratieve tools van een mediator en reglementen en modellen. Je krijgt deze dag goed zicht op de verschillen in de toepassing van rechtsregels door de mediator en de dagelijkse praktijk van een jurist, (HR-)manager, etc. Tevens wordt deze dag de verdieping van de evaluatieve mediationstijl behandeld, waaronder het werken met sturende instrumenten als een mediator proposal en worden de oplossingsgerichte- en systemische benadering geïntroduceerd. De mediationstijlen worden verder uitgediept en geïllustreerd aan de hand van demonstraties.  Andere onderwerpen zijn co-mediation en een module neuro-science voor mediators, waarbij een praktisch model gepresenteerd wordt dat je kan helpen om grip te houden op het proces.

Dag 7:  10.00-17.45   Lunch: 13.00-13.45 

(Neuro)Psychologie vervolg
De persoon van de mediator 2
Omgaan met (heftige) emoties, machtsverschillen en weerstand
Luisteren 
Rollenspellen met persoonlijke en zakelijke conflicten in een familiebedrijf

De dag start met een presentatie over luisteren en een analyse van je eigen luistervoorkeur en wat de impact daarvan tijdens een mediation kan zijn. Daarna doen we een rollenspel waar zowel zakelijke als persoonlijke conflicten tegelijkertijd een rol spelen.

Vandaag krijgen we een inleiding en plenaire rollenspellen o.l.v. een gastdocent | psycholoog die de psychologische aspecten van mediation, de persoon van de mediator en het omgaan met heftige emoties uitdiept.

Demonstratie en theoretische handvatten over vaardigheden en technieken die de mediator in het bijzonder kan toepassen ingeval er sprake is van machtsverschillen, impasses of hevige emoties. De oefeningen van vandaag stellen je in staat je te bekwamen in deze vaardigheden en technieken of deze weer op te frissen. Tijdens de rollenspellen wordt ingegaan op mediations op het raakvlak van family en business mediation: opvolgingsproblematiek in een familiebedrijf.

Dag 8:  09.00 – 12.15  ONLINE 

Online mediation

E-mediation

Hybrids / blended modellen

De individuele intake-gesprekken

Mediators zijn steeds vaker online actief. Soms gaat dat van harte, soms omdat het niet anders kan. In de komende twee modules word je wegwijs gemaakt in virtual mediation en hoe dat in z’n werk gaat. Vandaag wordt de theoretische basis gelegd: wanneer is online mediation wel of niet geschikt, wat is anders dan bij fysieke mediation, de voor- en nadelen, de techniek en hoe je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden. Maar ook hoe je in de praktijk omgaat met het ondertekenen van een mediationovereenkomst, de VSO en het borgen van de vertrouwelijkheid.

In de praktijk blijkt dat de meeste mediators nadat ze eenmaal kennis gemaakt hebben met online mediation, ze steeds vaker vrijwillig hiertoe overgaan, of het als een extra tool zien, bijvoorbeeld voor intakegesprekken.

Vandaag gaan we oefenen met het online voeren van een intakegesprek. Individuele intakegesprekken blijken in de praktijk zeer nuttig te zijn. Meer dan 80% van de zakelijke gebruikers en advocaten geeft ook aan de voorkeur te geven aan een start met een individueel gesprek.[1]

Tijdens de online opleidingsdagen wordt een opname gemaakt van de presentaties en desgewenst ook van de eigen mediation zodat je dit – inclusief de feedback van de docent/coach - achteraf nog eens rustig kunt bekijken. 

Dag 9  09.00 – 12.15 ONLINE

Online mediation

E-mediation

Hybrids / blended modellen

De individuele intake-gesprekken

In module II van online mediation kijken we aan de hand van een praktijkcasus wat de mogelijkheden van en grenzen aan virtuele mediation zijn. Een gastdocent deel zijn of haar ervaringen met online mediation en tenslotte wordt er een proefmediation gedaan waarbij je zelf letterlijk aan de knoppen zit en ook de techniek dient te verzorgen, waaronder het doen van een caucus in aparte ruimtes, zodat je straks in de praktijk niet voor verrassingen komt te staan. 

Tijdens de online opleidingsdagen wordt een opname gemaakt van de presentaties en desgewenst ook van de eigen mediation zodat je dit – inclusief de feedback van de docent / coach - achteraf nog eens rustig kunt bekijken. 

Dag 10: 10.00 – 17.45    Lunch: 13.00-13.45

Mediation advocacy en court connected mediation
Afrondende en juridische fasen van een mediation
Maken van een VSO en verslag
Theorie toets  

 

De dag start met mediation advocacy en mediation naast rechtspraak. De legal mediator is zeer geschikt om partijen in een mediation te begeleiden als adviseur en coach, zowel waar het gaat om de (juridische) inhoud als het mediationproces. Daarom vormt mediation advocacy op deze dag een belangrijk thema dat wordt uitgewerkt door middel van theorie, praktijkvoorbeelden en videodemonstraties. Ook wordt court connected mediation behandeld.

Internationale ontwikkelingen op het gebied van mediationwetgeving en de mediationpraktijk die zijn beschreven in ons boek The variegated landscape of mediation regulation. A comparative study in Europe and the World.

Het grootste gedeelte van de dag staat in het kader van de verdieping van de fase waarin opties ontwikkeld zijn en het consolideren daarvan. De praktische en legal aspecten van het vastleggen van gemaakte afspraken in een afsprakenlijst of een vaststellingsovereenkomst komen aan de orde. Je gaat een gespreksverslag, een VSO en beëindigingsbericht maken voor één van de mediations die je als mediator begeleid hebt tijdens de opleiding, een eventuele eigen mediation, of voor één van de video-demonstraties. Indien een mediation niet slaagt, kunnen de partijen kiezen voor een deelovereenkomst en/of voor designing the process. De legal mediator is bij uitstek degene die hen hierbij kan adviseren en de hiervoor benodigde kennis en vaardigheden vormen onderwerp van bespreking. 

Daarnaast starten we met de individuele gesprekken van 20-30 minuten.

Dag 11:  10.00 -  17.45    (mogelijk enige uitloop ivm de individuele gesprekken, dit wordt tevoren aangekondigd) Lunch: 13.15-14.00

Lang rollenspel, proefmediation, life demonstratie van een mediation 
Peer feedback
Zelf assessment
Theorie-test 

 

Het grootste gedeelte van de dag staat in het teken van een lang rollenspel met trainingsacteurs. Een proefmediation waarin nogmaals het gehele mediationproces doorlopen wordt. Daarbij observeert elke deelnemer een mediator en geeft gestructureerd (schriftelijk) peer feedback aan de hand van een observatie instrument.  

Elke deelnemer maakt een schriftelijke zelf-evaluatie van de eigen stijl en het functioneren als mediator. 

Daarnaast wordt een (mc) test afgenomen om te verifiëren dat iedereen een gedegen theoretische onderbouwing heeft en wordt wederom de mogelijkheid voor een individueel gesprek aangeboden.

Ter afsluiting volgt een samenvatting van de leerpunten van de opleiding en reflectief leren.

Dag 12:       Terugkommiddag  13.45 – 18.45.

Praktijkdag met intervisie en bespreking vervolgstappen, specialisatie en accreditatie 

Ter afsluiting volgt een samenvatting van de leerpunten van de opleiding en een bespreking van mogelijke vervolgstappen waaronder registratie of certificering en het afleggen van een assessment, theorie-examen en het volgen van verdiepingsopleidingen. PE, peer review, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en andere (praktische) vereisten voor beroepsmediators passeren de revue. Daarnaast wordt stilgestaan bij de beroepsverenigingen en specifieke vaktijdschriften voor mediators (Tijdschrift Conflicthantering, NM, TMD, Corporate Journal for Mediation)

bottom of page